• Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgisi Aşağıdadır.

Veri Sorumlusu :         BENOVİS İLAÇ SANAYİ VE MEDİKAL A.Ş. (BENOVİS)

Posta Adresi    :        Küçükbakkalköy, Yenidoğan Cd. no:9, 34000 Ataşehir-İstanbul-Türkiye

e-posta Adresi  :        info@benovis.com.tr

 

BENOVİS olarak; Veri Sorumlusu sıfatıyla, taraflar arasındaki sözleşmenin gerekleri ile yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile ve bu amaçla bağlantılı olarak kişisel verilerinizin kaydedileceğinidepolanacağınısaklanacağınıyeniden düzenleneceğiniKVKK’nın öngördüğü şartlarda işlenebileceğini ve 3. kişilere aktarılacağını bildiririz.

 

 • İşleme Konusu Kişisel Veri Kategorileri Aşağıdadır.

Kimlik bilgileri               :

İletişim bilgileri          :

Müşteri İşlem Bilgileri  :       

Pazarlama Bilgileri      :

Çerez Bilgileri            :

İşitsel Kayıtlar           :

Görsel Kayıtlar          :

 

 • Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi Şu Şekildedir.

Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; BENOVİS tarafından satılan ürün ve tarafınızla kurduğumuz sözleşme içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Bu kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar sözlü, yazılı ya da elektronik olarak ve benzeri vasıtalarla veya bizi ziyaretiniz veya telefon görüşmelerimiz veya telekonferans görüşmelerimiz esnasında bizlere aktarmanız / iletmeniz yolu ile toplanmaktadır. Tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi ve/veya yasal gereklilikler devam ettiği ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecektir.

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi Amaçları Şu Şekildedir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde BENOVİS tarafından aşağıda sıralanan hukuki sebeplerin en az birinin varlığı halinde işlenecektir.

 • BENOVİS ile tarafınız arasında bir sözleşme kurulması ve/veya bu sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olma,
 • Kanunlarda açıkça öngörülme,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olma,
 • İlgili kişinin (Yani tarafınızın) kendisi tarafından alenileştirilmiş olma,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin (Yani tarafınızın) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  veri işlenmesinin gerekli olması
 • KVKK da yer alan diğer hukuki sebeplerden en az birinin mevcut olması

 

 • Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları Şu Şekildedir.
 • BENOVİS tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetin yürütülmesi, BENOVİS organizasyonunda yer alan departmanların bu kapsamda yaptığı çalışma proje ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, iş stratejilerinin planlanması, bu faaliyetlerin yapılabilmesi için iş ilişkisi içerisinde girilen üçüncü taraflara bilgi temin edilmesi,
 • Sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi,
 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yasal zorunluluklar,
 • Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması,
 • Müşterinin ziyaret zamanı, süresi sıklığının ve müşteri ilgisinin tespti, müşteri deneyiminin pekiştirilmesi,
 • Çevirim içi hizmetlerin yerine getirilmesi, sipariş süreçlerinin takibi, teslimatın takibi –bildirilmesi,
 • Müşteri ile iletişim kurulması,
 • Müşteri ödemelerinin takibi,
 • Haber bültenleri, kampanyalar, etkinlikler, gibi pazarlama içerikleri gönderilmesi
 • Satış sonrası destek süreçlerinin yönetimi
 • Sorularınıza cevap verilmesi;
 • Web sitemizin güvenliğinin temini ve arttırılması lokasyonlarımızın güvenliğinin temini amaçları ile işlenmektedir.

 

 • Kişisel Verilerinizi Muhafaza Süresi Şu Şekildedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

BANKA BİLGİSİ, BANKA KARTI VEYA KREDİ KARTI NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ VE CVV KODU GİBİ KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZ SATIŞ SIRASINDA İŞLENMEKTE İSE DE BU VERİLERİ SAKLAMAMAKTAYIZ.

 

 • Kişisel Verileriniz Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; BENOVİS ile kurduğunuz sözleşmenin ifası amacı ile ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini, Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve taahhütlerimizi karşılamak amaçlarıyla  İş ortaklarımıza / Alt işverenlerimizle (kargo,  çağrı merkezi, sms ve mail sağlayıcıları, hukuk büroları, gibi); Tedarikçilerimize, Hissedarlarımıza, Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. KİŞİSEL VERİLERİNİZ YURT İÇİNDE VE YURTDIŞINDA İLGİSİZ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMAZLAR

 

 • KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ SIFATI İLE HAKLARINIZ NELERDİR?
 • KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız aşağıdaki gibidir. Bu haklarınız ile ilgili olarak ŞAHSEN VEYA AŞAĞIDAKİ POSTA / E- POSTA ADRESİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ.
 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK m.7 e göre işleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, olarak sonuçlandırılacaktır.
 • Başvurunuz kapsamındaki ilgili olabilecek tüm bilgi ve belgeleri de başvurunuza eklemenizi rica ederiz.